Novi ustanoviteljski akt sesul Svet Slovenske filharmonije

Ministrstvo za kulturo mi je, na mojo pismeno prošnjo, poslano že pred dobrim mesecem, končno odgovorilo; sklicujoč se na enomesečni rok za podan odgovor na vprašanja javnega značaja. Koliko je bilo taktike ministra za kulturo Antona Peršaka v tem zamujanju z odgovori, ne vem, je pa zanesljivo vedel on sam. Končno sem dobil nekaj dokumentov v zvezi z dogajanji v Slovenski filharmoniji in seveda na ministrstvu samem. Ne nazadnje so med tem, ko sem čakal na odgovor, spremenili ustanoviteljski akt javnega zavoda Slovenska filharmonija.

SF IMG_6286

Somrak Slovenske filharmonije, foto Marijan Zlobec

V tem trenutku je najpomembnejši nov ustanoviteljski akt, ki popravlja vrsto členov in jih spreminja tako, da je iz njih razvidna večja vloga zaposlenih glasbenikov pri odločanju o svojem umetniškem vodstvu.

Iz zapisnika 12. korespondenčne seje Sveta Slovenske filharmonije in na podlagi 10. člena Sklepa o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija z dne 8. marca je razvidno, da Svet razpisuje nove volitve za predstavnika delavcev v Svetu zavoda z dne 10. aprila 2017.

SKLEP ŠT. 71:

Svet javnega zavoda imenuje volilno komisijo za nove volitve predstavnikov delavcev v svetu zavoda Slovenske filharmonije v sestavi: Mateja Kralj – predsednica, Tibor Kerekeš – član, Boris Vremšak – član Vera Belič – namestnica predsednice, Matevž Bajde – namestnik, Marina Zemljak – namestnik.

Predsednik sveta SF dr. Otmar Zorn Ljubljana, 17. 3. 2017

Iz dokumentov  je še razvidno:

“Kandidata za člana Sveta zavoda mora predlagati najmanj 10 odstotkov zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15-ih dneh od objave sklepa o razpisu volitev  (do torka, 28. marca 2017).

Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev ter osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem.”

Kot je razvidno iz roka, Slovenska filharmonija svoje kandidate za nov Svet javnega zavoda že ima.

Po novem ustanoviteljskem aktu bosta v Svetu dva člana iz vrst zaposlenih glasbenikov, ne pa le eden kot doslej. Prav tako se Svet razširja s petih članov na šest. Po novem bodo tako Svet sestavljali štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada na predlog pristojnega ministra, in dva predstavnika delavcev javnega zavoda.

Spremenjeni sklep o ustanovitvi SF pa vzpostavlja še možnost sodelovanja zaposlenih v postopku imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje orkestra in zbora.

Logično je, da bo prišlo do imenovanja celotnega novega Sveta javnega zavoda Slovenska filharmonija. Glasbeniki z delovanjem dosedanjega predsednika dr. Otmarja Zorna niso bili zadovoljni, prav tako pa ne z delovanjem prejšnjega predsednika, skladatelja in profesorja, mag. Pavla Mihelčiča.

 1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, stran 1662.
 

Na podlagi 3. člena Zakna o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela


S K L E P

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija

 1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (Uradni list RS, št. 50/03, 62/08 in 87/12) se za drugim odstavkom 14. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pred imenovanjem pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra oziroma Zbora mora direktor pridobiti mnenje Orkestra oziroma Zbora. V primeru, da pomočnik direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra oziroma Zbora ne opravlja nalog šefa dirigenta oziroma zborovodje, je direktor dolžan pred izbiro šefa dirigenta oziroma zborovodje pridobiti mnenje Orkestra oziroma Zbora. Orkester oziroma Zbor poda mnenje v 15 dneh od prejema zaprosila, sicer se šteje, da se z imenovanjem oziroma izbiro strinja.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

 1. člen

Za drugim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pred razrešitvijo pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra oziroma Zbora mora direktor pridobiti mnenje Orkestra oziroma Zbora, razen iz razloga za razrešitev iz prve alineje prvega odstavka tega člena. Orkester oziroma Zbor poda mnenje v 15 dneh od prejema zaprosila, sicer se šteje, da se z razrešitvijo strinja.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

 1. člen

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer:

– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije med strokovnjaki s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in

– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izmed zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.«.

 1. člen

17.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»17.b člen

Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.

Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, katera kandidata sta izvoljena v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.«.

 1. člen

Prvi odstavek 17.e člena se spremeni tako, da se glasi:

»Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.«.

 1. člen

Prvi odstavek 17.f člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.

 1. člen

Prvi odstavek 22.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.«.

 1. člen

Četrti odstavek 22.b člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.«.

 1. člen

Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Svet zavoda v osmih dneh od uveljavitve tega sklepa s sklepom razpiše nove volitve za predstavnika delavcev v svetu zavoda v skladu s tem sklepom.

 1. člen

Svet zavoda se konstituira v skladu s tem sklepom najpozneje v 45 dneh od uveljavitve tega sklepa. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem sklepom. Konstitutivno sejo novega sveta zavoda skliče direktor najpozneje v osmih dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.

 1. člen

Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.

 1. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00716-3/2017

Ljubljana, dne 8. marca 2017

Vlada Republike Slovenije 

Miroslav Cerar l.r. Predsednik

Marijan Zlobec

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.